Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ

ಕಲ್ಲಂಡಿ, ಕರಬೂಜ್

ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವದು

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬದನೆ ಮತ್ತು ಮಣಸಿನಕಾಯಿ

ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವದು

Syndicate content