Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಮಾರ್ಚ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ

ಕಲ್ಲಂಡಿ, ಕರಬೂಜ್, ಭೆಂಡಿ


ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ 2-3 ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳೌ ತೆಗೆಯುವುದು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು.ಕೊಯ್ಲು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು


ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬದನೆ ಮತ್ತು ಮಣಸಿನಕಾಯಿ

ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವದು. ಶೇ 50 ರ ಸಾರಜನಕ ಮೆಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒದಗಿಸುವುದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬದನೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು) ಒಣ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ (ಜುಲೈ ನಾಟಿಮಾಡಿದ್ದು) ಕೊಯ್ಲು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು.

Syndicate content