Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಭಾದೆ

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಜಿಗಿ ಹುಳು

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಹಸಿರು ಜಿಗಿ ಹುಳು

ಕೀಟದ ವಿವರ:
‘V’ ಹಾಕಾರದ ಪ್ರೌಢ
ಕೀಟಗಳು
ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯ ನರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬಿತ್ತನೆ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು.

ಗೂಡು ಮಾರು ಹುಳು ಕೀಟದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಗೂಡು ಮಾರು ಹುಳು ಕೀಟದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Syndicate content