Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ತಳಿ/ಹೈಬ್ರಿಡ್

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ

ತಳಿ/ಹೈಬ್ರಿಡ್                             ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ
ಅ. ಖುಷ್ಕಿ
ಹಬರ್ೆಸಿಯಂ ಜಾತಿ (ಜಯಧರ ಜಾತಿ)          ಜುಲೈ-ಸಪ್ಟೆಂಬರ
ಅಬರ್ೋರಿಯಂ (ಗೌರಾಣಿ ಜಾತಿ)                ಮೇ-ಜುಲೈ

Syndicate content