Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಜೈವಿಕ ಗೂಬ್ಬರ

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ

ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು :

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ              ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ
ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ                                    10 ಟನ್

Syndicate content