Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

Aerobic Composting

തുമ്പൂര്‍മൂഴി എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ശാശ്വത പരിഹാരം

ഈ രാജ്യത്തെ മണ്ണില്‍ കനകം വിളയിക്കാം

TMACT തുമ്പൂര്‍മൂഴി എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് (Thumboormuzhi Aerobic Composting Techniques)മുഖേന എല്ലാവിധ മൃതശരീരങ്ങളും ജൈവമാലിന്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം സംസ്കരിക്കാം. സംസ്കരിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ളജൈവ വളമാക്കി മാറ്റാം.

Syndicate content