Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

Panicle thrip

धान पुष्पगुच्छ थ्रिप्स

धान पुष्पगुच्छ थ्रिप्स


Panicle thrip and Rice hispa in Paddy

Rice Panicle Thrips: Haplothrips ganglbaueri

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ಕೀಟದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ಕೀಟದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕೀಟದ ವಿವರ :
ಗಾತ್ರ - ಸಣ್ಣ
ಅಪ್ಸರೆ - ಕಂದು /  ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ
ಮರಿ ಕೀಟ - ಬಿಳಿ / ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ
ಅಪ್ಸರೆ  ೨-೩ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತತ್ತಿ ಇಡುತ್ತದೆ
ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ :೧೦-೧೨ ತತ್ತಿಗಳು

Syndicate content