Skip to main content

Cultural disease control

Cultural disease control

Cultural control of Brown spot of Paddy

      Cultural control of Brown spot of Paddy

Cultural control of Blast of Paddy

ಬೇಸಾಯ ಬಿಳಿ ತುದಿ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಬಿಳಿ ತುದಿ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ 

 

ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು:


ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ತುಂಗ್ರೋ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

 ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ತುಂಗ್ರೋ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

 

ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳು:

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು


ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳು

Syndicate content