Skip to main content

Protection technology

Protection technology

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ರಂಧ್ರ ಕೊರಕ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳು

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ರಂಧ್ರ ಕೊರಕ

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊರಗು ರೋಗ

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊರಗು ರೋಗ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹೀರುವ ಚಿಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹೀರುವ ಚಿಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹೀರುವ ಚಿಟ್ಟೆ

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣದ ಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳು

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯ ಹೇನು ಕೀಟದ ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳು