Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

Biological disease control

Biological control of Wilt of Cotton

        Biological control of Wilt of Cotton

Biological control of Chilli Afllatoxin

Biological control of Aflatoxin

Biological control of Chilli Whitefly

Biological control of Chilli whitefly

Biological control of Chilli Fusarium Wilt

Biological control of Fusarium Wilt

ಜೈವಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸಿಡಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜೈವಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸಿಡಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜೈವಿಕ ಕ್ರಮಗಳು:
2 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ಟ್ರೈಕೋಡ್ರಮಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು 1 ಕ್ವಿನ್ಟಾಲ್ ತಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.

Syndicate content